תקנון האתר

כללי:

 1. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
 2. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת (“המשתמש”) בקשר עם אתר האינטרנט asclean.co.il (“האתר”) והמוצרים ו/או השירותים המוצעים בו.
 3. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, מוצע לך – המשתמש – כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמש – לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. אלמלא כן לא תהיה רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.
 4. חברת ארבל שטראוס בע”מ (“החברה”), שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים.
 5. החברה רשאית, בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או כל חלק מהם.
 6. לבירורים ושאלות בקשר לשירותים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות באמצעות דואר אלקטרוני: info@arbelstrauss.com או באמצעות מוקד השירות שמספרו: 04-9113418.

בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים

 1. סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של החברה בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.
 2. האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של החברה ו/או ספקיה והינם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לספקיה.
 3. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לחברה ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

המוצרים והשירותים המוצגים באתר

 1. המידע המוצג באתר אודות המוצרים ו/או השירותים, נמסר על ידי הספקים והנו באחריותם המלאה והבלעדית, למעט זמני אספקת המוצר ו/או השירות, מחירו ואופן התשלום עבורו. לפיכך ולמען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית בשום צורה ואופן לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למפרט הרכישה.
 2. לפיכך, למשתמש שיחליט לרכוש מוצר, לא תעמוד כל טענה כלפי החברה ובכל הנוגע למפרט הרכישה.
 3. האחריות הבלעדית למוצרים ו/או לשירותים, איכותם, טיבם, ותכולתם, חלה על הספקים והיצרנים של המוצרים, בהתאם לחוקי האחריות למוצרים וחוקי הגנת הצרכן, באשר לכל מוצר או שירות שיירכשו באמצעות האתר.
 4. לפיכך, מוותר המשתמש בזאת באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בקשר לכך, למעט בכל הנוגע לשירות המסופק על ידי החברה.
 5. ביטול עסקה ו/או החזרתו או החלפתו של מוצר, תעשה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

הגבלת אחריות

 1. למוצרים המשווקים ע”י החברה אין אישור של הוועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות.
 2. חברת ארבל שטראוס אינה מוסמכת לספק מידע מקצועי עבור השימוש והתקנת המוצרים. כל האמור בעל פה וכל הכתוב באתר החברה או בתכתובות של החברה, הינו בגדר המלצה בלבד.
 3. השימוש באביזרים הינו באחריות מזמין העבודה בלבד והחברה לא תישא באחריות על נזק שיגרם לצד ג’ עקב התקנה/אספקה של אביזרים.
 4. האחריות של החברה חלה רק על המוצרים המסומנים בקטלוג או באתר החברה וכן לתקופה הרלוונטית לכל מוצר ומוצר, הכל בהתאם לשימוש סביר במוצר.
 5. האחריות על פסי האטה לא תחול במקרה של פרפור גלגלים. במקרה של דרישת אחריות חוליית פס האטה תוחלף בחדשה במשרדי החברה.
 6. מראות פנורמיות אינן עמידות ברוחות קיצוניות.
 7. אין אחריות על עמודים גמישים על דוקרנים וחלקיהם ועל שומרי חניה (יובהר כי שומר חניה אינו מתאים למניעת גניבה של רכבים ואינו עמיד בפני דריסה).
 8. אחריות ארבל שטראוס אינה חלה על הוצאות, משלוח ו/או נזקים נלווים, לרבות אך לא רק נזקים לצד ג’. ארבל שטראוס לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי, ישיר, משני או עקיף ולכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה ממוצר פגום ו/או התקנת המוצר או באופן אחר, וכן לא תשא באחריות להפסד רווחים, אובדן הכנסה, נזק לרכושו של הקונה, הפסד זמן, עבודה אי נוחות או נזקים והפסדים אחרים, מכל סוג ומין לרבות הפסדים ו/או נזקים כאמור אשר יגרמו בשל החלפת או תיקון המוצר ע”י ארבל שטראוס.
 9. החברה לא תישא באחריות במקרה של נזק לצמיגי רכבים, וכל נזק אחר לרכב, כתוצאה מפגיעה בדוקרנים עם ונגד כיוון הנסיעה.
 10. המוצרים, השירותים והמידע המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב.
 11. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות, בבחירת המוצר או השירות שיירכשו על ידי המשתמש.
 12. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שיבוצע באמצעות האתר.
 13. מובהר כי השימוש במוצרים ו/או בשירותים יהא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי, שקשור לאתר ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בו ו/או שיירכשו באמצעותו, לרבות אך לא רק אובדן רווחים ישירים או עקיפים, אובדן חסכונות או נזקים אקראיים, לא ישירים, מיוחדים או עקיפים, הנובעים מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש במוצר ו/או בשירות או מידע שירכשו על ידו במסגרת האתר.
 14. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי החברה לא תשא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות ספקי המוצרים, שמימוש השירותים כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט.
 15. בכל מקרה, גם אם יקבע בית משפט בפסק דין חלוט, כי נגרם נזק ישיר כלשהו למי מהמשתמשים באיזה מן המוצרים ו/או השירותים, סכום הפיצוי שתשלם החברה לא יעלה על ערך השירות או המוצר שרכש המשתמש בגינו הגיש את התביעה.
 16. המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל שירות שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS), וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור, וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.
 17. לפני ביצוע כל עסקה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הדרושות, לרבות בנוגע למפרט הרכישה והמחיר. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש, בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.
 18. מוסכם כי אם אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו או ימנעו את אספקת המוצרים ו/או השירותים שפורסמו באתר, או אם בשל פעולות התלויות בכוח עליון יימנעו קיום רכישת המוצרים ו/או השירותים ו/או אספקתם במועד, לא תשא החברה באחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהאמור היא תהיה רשאית להודיע על ביטול הרכישה (כולה או חלקה), לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שימוש לא חוקי ואסור

 1. חל איסור להשתמש בשירותים ו/או במוצרים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתקנון זה ו/או בכל דין ו/או הסכם.
 2. המשתמש יפצה וישפה את החברה בגין כל נזק שייגרם לחברה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה.

שונות

 1. האתר מכיל חומרים שונים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, החברה וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. בנוסף, האתר בכללותו, על כל תוכנו וצורתו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או במכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת למטרה שלשמה נועדו. לאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי החברה בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה.
 2. הפרסומים השונים של השירותים ו/או של המוצרים באתר, כפופים לאמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסומים לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.
 3. כל התנאים המפורטים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הליך משפטי בגין כל עילה בקשר עם אתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 4. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.
 5. תקנון זה יעמוד לעיון באתר לכל דורש, וללא תשלום.
ארבל שטראוס